zavřít

Sociálně terapeutické dílny (STD)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec
Služba byla podpořena dotací od města Jablonec nad Nisou

Služba je realizována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Identifikátor: 5563434

Místo poskytování

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Bc.Věra Šámalová

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny
T – 485 163 440
M – 727 840 206
E – v.samalova@fokusliberec.cz

Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 1736/8
466 01 Jablonec nad Nisou

Eva Kohoutová

vedoucí CHK Floriánka
T – 483 356 211
M – 725 332 440
E – e.kohoutova@fokusliberec.cz
 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

Bc.Věra Šámalová

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny
M – 727 840 206
E – v.samalova@fokusliberec.cz

Celková kapacita služby

31 uživatelů (17 uživatelů v Liberci a 14 v Jablonci nad Nisou).

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu Liberec nejdelší tradici.

Posláním služby STD

Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.

Cílová skupina služby STD

Lidé s duševním onemocněním, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese,dále pak neurotické, stresové a somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování dospělých – zde je nutná spoluúčast) apod.), kteří jsou v důsledku svého onemocnění znevýhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, získat nebo si udržet pracovní dovednosti a návyky.

Do cílové skupiny patří lidé ve věku od 16ti do 64 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Služba je poskytována od pondělí do pátku, 8.00–16.00 hodin.

Službu není možné poskytnout lidem, jejichž tělesné postižení nebo onemocnění je tak vážné, že neumožňuje nácvik pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. Bezbariérově lze poskytnout službu Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou.

Služba STD nabízí

Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti řemeslných dovedností. Uživateli umožní získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatností a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života.

Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.

Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou (ARTE), který uživateli pomůže pracovat na jeho sebepoznání a seberozvoji, podpoří jej pomocí tvořivých činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, pomůžeme mu zlepšit jeho schopnosti soustředění, paměti a zvládání emocí – hněvu, strachu, neklidu.

Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů a obsluhy k získání pracovního místa na chráněné kavárně.

Podpora na chráněném pracovním místě v (CHK) Floriánka, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.

Smyslem programu Rukodělných činností je nabídnout a pomoci uživateli najít smysluplnou rukodělnou činnost, které se může věnovat i po ukončení služby. Součástí služby je i sociální začleňování formou návštěv muzeí, výstav, galerií apod. Uživatel je podporován pomocí rukodělných činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, ve zlepšení schopnosti soustředění, paměti, v rozvoji kreativity atd.

Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních schůzek.

Cíle služby STD

Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci.

Podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, které umožňují uživateli nabýt nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění.

Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a upevňováním uvedených dovedností.

Uživateli je poskytována taková míra podpory, která mu umožňuje využívat běžně dostupné zdroje a nevytváří si tak závislost na službě.

Služba vychází z těchto obecných principů:

  • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod…),
  • ndividuální přístup respektující potřeby a volbu klienta,
  • práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou,
  • informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod…),
  • respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…),
  • respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
  • respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů,
  • komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce.