zavřít

Projekty EU

Projekty v realizaci:

Individuální projekty Libereckého kraje

V roce 2018 začala dlouho očekávaná realizace projektu  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb. Fokus Liberec o.p.s jakožto poskytovatel sociálních služeb čtyři výběrová řízení  vyhrál, páté ještě není uzavřené.

Projekt poběží do března 2020

Vysoutěžené zakázky Fokusu Liberec o.p.s. pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním:

Název region číslo smlouvy maximální částka.
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1900/2017 10 560 000
Zajištění soc. služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji Česká lípa, Nový Bor OLP/1902/2017 3 600 000
Zajištění soc. služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji Liberec OLP/1884/2017 2 640 000
Zajištění soc. služby Sociální rehabilitace  v Libereckém kraji Liberec, Frýdlant, Jablonec n. N. , Tanvald OLP/1896/2017 5 280 000

OPZ – Profesionalizace vnitřního fungování organizace Fokus

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení – 1.1.2017, plánované ukončení – 31.12.2018

Realizací tohoto projektu chceme zvýšit důvěryhodnost organizace Fokus Liberec o.p.s.ve vztahu k veřejnosti a také ke státnímu a veřejnému sektoru. Dosáhneme toho posílením nejproblematičtějších oblastí vnitřního fungování organizace, konkrétně se zaměříme na oblasti strategického plánování, marketingu a PR a práce s kvalitou služeb a produktů.

Výstupem projektu budou zpracované strategie v jednotlivých oblastech, a vzdělaní pracovníci, kteří tyto strategie budou realizovat v praxi.

Projekt nalňujeme prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) :

KA č. 1: Marketing a PR
KA č. 2: Strategie organizace
KA č. 3: Kvalita služeb/produktů

KA 1 probíhala celý rok 2017, a v rámci této KAvznikly i tyto nové webové stránky. KA je zaměřena zejména na zlepšení prezentace organizace směrem navenek. V rámci tohoto cíle vznikly mimo jiné i následující materiály:

Ukončené projekty:

IROP – Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Zahájení 1.1.2017, plánované ukončení 31.1.2018

Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkrétně jde o pořízení vnitřního vybavení pronajatých prostor a nákup dvou osobních automobilů. Týmy budou poskytovat registrovanou sociální službu Podpora samostatného bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR. Fokus Liberec je zkušeným poskytovatelem služeb pro tuto cílovou skupinu lidí, ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt nalňujeme prostřednictvím těchto klíčových aktivit (KA) :

1. KA: Vybavení prostor pro poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení v ORP Tanvald a Česká Lípa
2. KA: Nákup dvou automobilů pro terénní služby


OPŽP – Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec:

V roce 2014 a 2015 byl zrealizován projekt „Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životní prostřední a Státním fondem životního prostředí. Realizační fáze proběhla úspěšně v období březen – červen 2015, kdy se povedlo úspěšně zrealizovat všechny naplánované činnosti (viz technická zpráva).

Operační program životní prostředí


Zvyšování kvality služeb o.p.s. Fokus prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců a edukace rodinných příslušníků uživatelů služeb realizace 2013 – 2014:

Obecným cílem našeho projektu bylo zvýšení kvality služeb pro dlouhodobě duševně nemocné prostřednictvím vzdělávacích programů

Konkrétní cíle:

 1. Zajistit další vzdělávání zaměstnanců Fokus Liberec o.p.s. na základě jejich zjištěných vzdělávacích potřeb.
 2. Zajistit vzdělávání o duševní nemoci a jejích sociálních dopadech pro blízké rodinné příslušníky uživatelů služeb a rozšířit tak spolupráci s rodinami našich uživatelů o edukační složku.
 3. Získat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání.

Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám – zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů. Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci. Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci.

Naplánované výstupy:

 • Počet podpořených osob: 31
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 146
 • Počet nově vytvořených produktů

Dosažené výstupy:

 • Počet podpořených osob: 60
 • Počet podpořených organizací: 1
 • Počet úspěšných absolventů kurzů: 189
 • Počet nově vytvořených produktů: 1
 • Operační program lidské zdorje a zaměstnanost

Individuální projekty Libereckého kraje, realizace 2010 – 2013:

Jako poskytovatel sociálních služeb jsme se přihlásili do 4 výběrových řízení na sociální služby v rámci projektu IP1.

Projekt IP1 realizuje Liberecký kraj, je financován z evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ze 4 výběrových řízení jsme tři vyhráli v prvním kole, a čtvrté ve druhém kole. Tím získáme podporu v celkové výši 15 244 205 Kč, kterou budeme čerpat v průběhu 36 měsíců – od 1.10.2009 do 31.11.2012

Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Sociálněterapeutické dílny (STD) a Podpora samostatného bydlení (PSB). Konkrétně jde o STD v regionu Liberecko a Jablonecko a PSB v regionech Liberecko a Českolipsko.V průběhu tří let jsme se zavázali v těchto službách podpořit nejméně 151 nových uživatelů.

Všechny služby jsou určeny pro duševně nemocné, v rámci těchto služeb se snažíme uživatelům napomoci k co největší samostatnosti. Každý uživatel s přiděleným klíčovým pracovníkem pracuje na svém individuálním plánu. V rámci plánu si stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle, a také kroky, které povedou k naplnění tohoto cíle.

Díky tomu, že podpora z projektu IP1 je tříletá, můžeme lépe plánovat rozvoj služeb, zaměřit se cíleně na jejich zkvalitnění a zlepšení efektivity. Doposud jsme totiž byli odkázáni na jednoleté financování a jakýkoliv plánovaný rozvoj služeb byl velmi obtížný.Cílené plánování a rozvoj výrazně přispějí ke kvalitě sociálních služeb Podpora samostatného bydlení a Sociálněterapeutické dílny v regionech Liberecko, Jablonecko a Českolipsko.

Název podpořené služby Číslo smlouvy Poskytnuté Finanční prostředky
Podpora samostatného bydlení Liberecko OLP/2132/2009 4 284 985 Kč
Sociálněterapeutické dílny Liberecko OLP/306/2010 3 900 000 Kč
Podpora samostatného bydlení Českolipsko OLP/2133/2009 3 723 610 Kč
Sociálněterapeutické dílny Jablonecko OLP/2118/2009 3 335 610 Kč OPLZZ

OPRLZ – Budování kapacity organizace. Realizace 2012


SROP – Centrum denních služeb. Realizace 2007


SROP – Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nad Nisou. Realizace 2004 – 2006.