zavřít

Poděkování

Způsob financování a poděkování

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací, poskytující veřejně prospěšné služby. V současném systému jsme bohužel závislí na jednoletém financování. V praxi to znamená, že na každý rok musíme převážnou většinu finančních prostředků na kalendářní rok získávat prostřednictvím žádostí o granty a dotace, výsledky těchto žádostí víme obvykle nejdříve v polovině roku.

Hlavním finančním zdrojem jsou dotace a granty, v menší míře potom získáváme tržby z vlastní činnosti. 

Dotace, dary, příspěvky

Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí

V posledních letech se nám daří navazovat stále užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme: .

Města Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Nový bor a Doksy  se pravidelně podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti.

Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost Fokusu na svém území, a významně se podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb Podpora samostatného bydlení a služby Sociálně terapeutické dílny.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

Zvláštní poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení v České lípě

V roce 2017 jsme otevřeli v České lípě nový velký byt chráněného bydlení  v Dubické ulici, a navýšili  tak kapacitu služby na Českolipsku ze šesti na deset míst.

Přípravy na otevření nového bytu probíhaly v průběhu celého roku 2016. Žádali jsme o souhlas s rozšířením služby všechny obce v regionu a krajský úřad, a zároveň probíhala rekonstrukce prostor v Dubické ulici.

Rekonstrukci financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady. Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:

 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ s příspěvkem 79 900 Kč na podlahové krytiny CHB Česká Lípa
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 10 000 Kč na kávovar pro chráněné pracoviště kavárna V patře
 • Nadace Preciosa - 10 000 Kč na vybavení chráněných pracovišť
 • Nadace Lasvit - 13 000 Kč na vybavení chráněného pracoviště Sociálně terapeutické dílny
 • Město Tanvald - 5 000 Kč sponzorský dar
 • Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.
 • Město Doksy s příspěvkem 11 000 Kč na vybavení
 • Město Nový Bor - 45 000 Kč - příspěvek na provoz Podpory samostatného bydlení
 • Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000 Kč na nábytek
 • Lesy ČR - příspěvek 55 000 Kč na projekt Terénní tým - Frýdlant v Čechách
 • A-net Liberec

Vlastní činnost

Činnosti organizace jsou kromě dotací financovány také prodejem výrobků a služeb. Jde zejména o příjmy za sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení, v zaměstnávání pak jsou to příjmy z chráněných pracovišť - obou kaváren a řemeslné dílny.